fb

Vốn lưu động là gì?

von-luu-dong-la-gi

Vốn lưu động là gì? Ý nghĩa của vốn lưu động đối với doanh nghiệp

Vốn lưu động tên tiếng anh là Working capital (wc) là một thước đo tài chính đại diện cho tính thanh khoản vận hành có sẵn cho một tổ chức công ty hay doanh nghiệp bao gồm cả chính phủ. Quản lý về việc liên quan tới các vấn đề như quản lý nhà tồn kho, doanh thu, khoản trả và tiền mặt…và vốn lưu động được coi là một phần nhỏ của nguồn vốn hoạt động.

Phân loại vốn lưu động

Để phân loại tài sản lưu động, doanh nghiệp dựa vào các tiêu chí như hình thái tài sản lưu động hoặc là nguồn hình thành vốn lưu động

Dựa vào vai trò:

 • Trong kho dự trữ sản xuất: bao gồm các khoản như nguyên vật liệu chính, phụ, vật liệu đóng gói, phụ tùng, công cụ và dụng cụ
 • Vốn lưu động trong khâu sản xuất: các sản phẩm đang chế tạo, chi phí trả trước, bán thành phẩm, các chi phí vận chuyển…
 • Trong khâu lưu thông: vốn thành tiền, các khoản phải thu, hàng hoá, khoản thế chấp, đầu tư ngắn hạn.

Dựa vào hình thái thể hiện:

 • Vốn đầu tư vào tài chính ngắn hạn
 • Vốn vật tư hàng hoá có hình thái biểu hiện bằng vật, cụ thể như nhiên vật liệu, vốn nguyên vật liệu, vốn sản phẩm dở dang, hàng tồn kho…
 • Vốn bằng tiền: các khoản vốn như là tiền gửi ngân hàng các khoản đầu tư chứng khoán… phân loại theo cách này tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng xem xét, đánh giá và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Dựa vào nguồn hình thành:

 • Vốn điều lệ: vốn bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh
 • Vốn đi vay: được vay từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng
 • Vốn tự bổ sung thêm: tái đầu tư lợi nhuận doanh nghiệp, bổ sung vốn trong quá trình sản xuất
 • Vốn huy động thị trường dựa vào cổ phiếu, phát hành trái cổ phiếu

Dựa vào thời gian:

 • Tạm thời: vốn đáp ứng được như cầu tạm thời, phát sinh trong quá tình sản xuất kinh doanh
 • Thường xuyên: vốn này có tính chất ổn định, tạo nên tài sản lưu thông một cách thường xuyên

Cách tính vốn lưu động

Công thứ tính vốn lưu động

Vốn lưu động = tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn

cong-thuc-tinh-von-lưu-dong

(Bạn tìm số liệu này trên bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp)

Cách tính tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn mà tài sản có thể chuyển đổi bằng tiền mặt trong thời hạn một năm hoặc ít hơn, bao gồm các mục sau:

 • Tiền: tiền mặt, ngoại tệ…
 • Hàng tồn kho: nguyên vật liệu, các thành phẩm và hàng hoá
 • Khoản phải thu ngắn hạn: những khoản bán nợ, chịu ra ngoài
 • Khoản đầu tư tài chính: tiền gửi ngân hàng hay các loại giấy tờ có giá trị

Công thức:

Ts ngân hàng = tiền mặt + các khoản phải thu + hàng tồn kho + ts ngắn khác

Cách tính nợ ngắn hạn:

Nợ ngắn hạn là những khoản nợ mà doanh nghiệp cần thanh toán trong thời hạn một năm hoặc ít hơn, bao gồm như sau:

 • Các khoản nợ vay ngắn hạn: vay tài chính của công ty hay doanh nghiệp
 • Nợ phải trả nhà cung cấp: các khoản mua chịu đối với nhà chung cấp 1 năm hoặc ít hơn
 • Các khoản nợ ngắn hạn khác nữa

Công thức:

Nợ ngắn hạn = nợ phải trả + nợ dồn tích + vay ngắn hạn + vay ngắn hạn khác

Ý nghĩa của vốn lưu động

y-nghia-von-luu-dong

Ý nghĩa của vốn lưu động dương:

 • Chứng tỏ được tài sản ngắn hạn đang lớn hơn các khoản nợ ngắn hạn
 • Giúp các hoạt động của doanh nghiệp hoạt động một cách ổn định
 • Trong điều kiện bình thường, thuận lợi thì các doanh nghiệp có thể chuyển đổi tải sản ngắn hạn này thành tiền, thanh toán trước các khoản nợ phải trả
 • Cơ cấu tài sản ngắn hạn

Ý nghĩa của vốn lưu động âm:

 • Khi các tài sản ngắn hạn thấp hơn so với các khoản nợ ngắn hạn
 • Khi vốn lưu động âm cảnh báo một điều nguy hiểm cấp tốc
 • Nếu không có khả năng thanh toán thì doanh nghiệp bị phá sản
 • Chuyển hoá hết tài sản ngắn hạn thành tiền thì cũng không đủ đáp ứng cho các công ty hay doanh nghiệp

Huy động vốn lưu động dài hạn và ngắn hạn

Cách huy động dài hạn:

 • Nên phát hành cổ phiếu của công ty, doanh nghiệp
 • Phát hành trái phiếu
 • Vay ngân hàng theo vốn dài hạn và vốn trung gian
 • Sử dụng các thiết bị hiện đại theo hình thức thẻ tính dụng
 • Có thể liên kết đầu tư dài hạn với các doanh nghiệp nước ngoài
 • Nên phát hành chứng khoản có thể chuyển đổi

Cách huy động ngắn hạn:

 • Hưởng tính dụng các nhà cung ứng
 • Tận dụng các khoản nợ của doanh nghiệp

Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp

Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp ảnh hưởng không nhỏ tới chính sách bán hàng.

chu-ki-doanh-gnhiep

Trên đây là bài viết nói về vốn lưu động, hy vọng bài viết này có thể cung cấp nhưng kiến thức, những thông tin bổ ích mà các bạn cần, nếu có thắc mắc, hay câu hỏi gì thì hãy nhanh tay liên hệ chúng tôi.

Dành cho bạn

5/5 - (7 bình chọn)

Huỳnh Quang Diệu

Chuyên viên kinh doanh

Tin tức liên quan